Algemene voorwaarden ‘Friends’ catering.

1. Onze algemene voorwaarden hebben voorrang op die van de klant en behoudens andersluidend en welomschreven schriftelijk beding, doet de klant afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.

2. Bestellingen worden pas definitief door de uitdrukkelijke akkoord verklaring van de klant met de offerte en de betaling van het voorschot zo voorzien in de offerte. De klant staat uitdrukkelijk in voor de opgave van het juiste aantal personen, alsook voor de melding van het aantal personen met allergenen/intoleranties.

3. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. ‘Friends’ behoudt zich het recht voor om, ingeval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren, zoals stijging van de grondstofprijzen, de in haar aanbiedingen vermelde en in haar overeenkomsten overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

4. Bij annulatie van de bestelling door de klant tussen de bevestiging van de bestelling en 8 dagen voor de leveringsdatum wordt 15% van het totale offertebedrag aangerekend, vanaf 8 dagen voor de leveringsdatum 65% en vanaf 2 dagen voor de leveringsdatum 100%.

Indien de werkelijk gemaakte kosten hoger blijken te zijn dan de procentuele schadevergoeding, worden de werkelijke kosten aangerekend. ‘Friends’ verbindt zich in voorkomend geval ertoe de bewijzen hiervan te leveren.

5. ‘Friends’ is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de klant, indien deze één van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, inzonderheid indien de voorschotfactuur niet binnen de voorziene termijn betaald wordt.

Bij ontbinding van de overeenkomst met toepassing van het eerste lid zal de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 15 % van de prijs.

Bij annulatie door de klant gelden de bepalingen zoals omschreven in art. 4.

Wanneer ‘Friends’ verplichtingen niet nakomt, verbindt zij zich er toe de klant te vergoeden op dezelfde wijze als hierboven bepaald.

Wanneer zich buitengewone omstandigheden voordoen is ‘Friends’ evenwel gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de klant. Deze buitengewone omstandigheden kunnen zijn: rampen, stakingen, gezondheidscrisis en alle vormen van overmacht.

6. Indien ‘Friends’ goederen aflevert bij de klant, heeft de klant 2 uur garantie op de kwaliteit van de goederen (eten en/of drinken), vanaf het moment van aflevering, op voorwaarde dat de goederen worden opgeslagen volgens de instructies van ‘Friends’.

Indien de klant goederen (eten en/of drinken) afhaalt bij ‘Friends’ is dat voor eigen rekening van de klant.

Bij klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren, dient de klant deze binnen 2 uur na levering te melden, zodat ‘Friends’ de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen.

7. Het materiaal (schotels, serviesgoed, …) wordt in perfecte staat afgeleverd aan de klant. De klant verbindt er zich toe elk zichtbaar gebrek op het ogenblik van de inontvangstneming aan ‘Friends’ te melden. De klant verbindt er zich toe het materiaal in dezelfde perfecte staat terug te geven als bij de in inontvangstneming. Elke schade die voortvloeit uit het oneigenlijke gebruik van het materiaal door de klant of niet teruggave ervan zal aanleiding geven tot schadeloosstelling door de klant met desgevallend verrekening van de betaalde waarborg.

8. Op straffe van nietigheid dient elke klacht met betrekking tot de factuur of de gefactureerde goederen of diensten binnen de 8 dagen te geschieden per aangetekend schrijven.

Elke factuur die niet binnen de acht dagen werd geprotesteerd wordt geacht door de klant te zijn aanvaard.

9. Onze facturen zijn betaalbaar op onze zetel, netto, zonder disconto. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest opbrengen gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met 3%. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75,00 euro.

Door niet betaling van één enkele factuur zal bovendien de betaling van alle andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden, zelfs vóór hun vervaldatum.

10. De beslechting van alle geschillen, voortvloeiende uit de overeenkomst of betrekking hebbende op de betaling der facturen, wordt beheerst door het Belgisch recht en valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van onze zetel.